Học bổng du học Anh

Tên trường Học bổng Giá trị Bậc học Đăng ký
University of Sussex Business School HB 3,000GBP – 4,500GBP cho SV Việt Nam 3,000GBP - 4,500GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow HB 10,000GBP cho SV quốc tế 10,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Leeds Beckett University HB 1,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế 1,000GBP trong năm học đầu tiên Thạc sĩ Đăng ký
Leeds Beckett University HB 1,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế 1,000GBP trong năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
Leeds Beckett University HB 4,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam 4,000GBP trong năm học đầu tiên Thạc sĩ Đăng ký
Leeds Beckett University HB 1,000GBP/năm cho SV Việt Nam 1,000GBP/năm Đại học Đăng ký
Leeds Beckett University HB 1,500GBP cho SV Việt Nam 1,500GBP Dự bị đại học Đăng ký
Oxford Brookes University HB lên đến 5,000GBP/năm cho SV quốc tế lên đến 5,000GBP/năm Dự bị đại học Đăng ký
Oxford Brookes University HB lên đến 1,000GBP cho SV quốc tế lên đến 1,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Bellerbys College HB lên đến 70% học phí dành cho SV quốc tế lên đến 70% học phí Dự bị đại học Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 5,000GBP cho SV quốc tế 5,000GBP Đại học Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 2,000GBP/năm cho SV quốc tế 2,000GBP/năm Thạc sĩ Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 2,000GBP/năm cho SV quốc tế 2,000GBP/năm Đại học Đăng ký
Queen’s University Belfast HB 4,000 – 10,000GBP cho SV quốc tế 4,000 - 10,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Royal Holloway University of London HB 4,000GBP cho SV quốc tế 4,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Royal Holloway University of London HB 5,000GBP/năm trong 3 năm học cho SV quốc tế 5,000GBP/năm trong 3 năm học Tiếng anh Đăng ký
Royal Holloway University of London HB 5,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế 5,000GBP trong năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
University of Hull HB 5,000GBP cho SV quốc tế 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull HB 5,000GBP cho SV Việt Nam 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University London HB 6,000GBP/năm cho SV quốc tế 6,000GBP/năm Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University London HB 6,000GBP/năm cho 3 năm học cho SV quốc tế 6,000GBP/năm cho 3 năm học Đại học Đăng ký
University of Glasgow HB 2,000 – 5,000 – 10,000GBP cho SV quốc tế 2,000 - 5,000 - 10,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow HB 10% học phí cho SV quốc tế 10% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow HB 5,000GBP cho SV quốc tế 5,000GBP Đại học Đăng ký
Northumbria University Newcastle Học bổng 3,000GBP cho SV quốc tế 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Northumbria University Newcastle Học bổng 1,500GBP/năm cho SV quốc tế 1,500GBP/năm Đại học Đăng ký
Northumbria University Newcastle Học bổng 3,000GBP cho SV quốc tế 3,000GBP Đại học Đăng ký
University of Bristol Học bổng lên đến 20,000GBP cho sinh viên quốc tế lên đến 20,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
St. Andrew's College Cambridge HB 50% học phí cho SV quốc tế 50% học phí Dự bị đại học Đăng ký
Brunel University London HB 18,000GBP trong 3 năm học cho SV quốc tế 18,000GBP trong 3 năm học Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University London HB 18,000GBP trong 3 năm học cho SV quốc tế 18,000GBP trong 3 năm học Đại học Đăng ký
University of Sussex HB 3,000GBP cho SV Việt Nam 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Sussex HB 50% học phí cho SV Việt Nam 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Sussex HB 2,000GBP cho SV Việt Nam 2,000GBP Đại học Đăng ký
Coventry University HB 2,500GBP cho SV quốc tế 2,500GBP Thạc sĩ Đăng ký
Coventry University HB 2,500GBP cho SV quốc tế 2,500GBP Đại học Đăng ký
University of Glasgow HB lên đến 5,000GBP cho SV quốc tế lên đến 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow HB lên đến 5,000GBP cho SV quốc tế lên đến 5,000GBP Đại học Đăng ký
University of Gloucestershire HB 50% học phí cho năm học đầu tiên 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire HB 2,000 – 4,000GBP cho SV quốc tế 2,000 - 4,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire HB 2,000 – 4,000GBP cho SV quốc tế 2,000 - 4,000GBP Đại học Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 2,000GBP/năm cho SV quốc tế 2,000GBP/năm Đại học Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 1,500 – 5,000GBP cho SV quốc tế 1,500 - 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Glasgow Caledonian University HB lên đến 15,000GBP cho SV quốc tế lên đến 15,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Glasgow Caledonian University HB 4,000GBP cho SV quốc tế 4,000GBP Đại học Đăng ký
Glasgow Caledonian University (London Campus) HB 2,000GBP cho SV quốc tế 2,000GBP Đại học Đăng ký
Glasgow Caledonian University (London Campus) HB lên đến 100% học phí cho SV – ngành Fashion lên đến 100% học phí Đại học Đăng ký
Brunel University London HB 6,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ 6,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster HB 3,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ 3,000GBP trong năm học đầu tiên Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster HB 3,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – chương trình Cử nhân 3,000GBP trong năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
Study Group UK - University of Surrey HB lên đến 10,000GBP cho SV quốc tế lên đến 10,000GBP Đại học Đăng ký
Kings Education HB 40% học phí cho SV quốc tế 40% học phí Dự bị đại học Đăng ký
Kings Education HB 50% học phí cho SV quốc tế 50% học phí Tiếng anh Đăng ký
INTO University of East Anglia HB 100% học phí cho SV quốc tế 100% học phí Dự bị đại học Đăng ký
INTO Newcastle University HB 100% học phí cho SV quốc tế 100% học phí Dự bị đại học Đăng ký
INTO HB lên đến 4,000GBP cho SV quốc tế lên đến 4,000GBP Dự bị đại học Đăng ký
University of Surrey HB 7,500 GBP cho SV quốc tế – ngành Tâm lý học 7,500 GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Surrey HB 7,500 GBP cho SV quốc tế – ngành Kỹ thuật và Khoa học 7,500 GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Surrey HB 7,500 GBP cho SV quốc tế 7,500 GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Surrey HB 5,000 GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế ngành Du lịch 5,000 GBP Đại học Đăng ký
University of Surrey HB 2,000 GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế ngành Kỹ thuật 2,000 GBP Đại học Đăng ký
University of Surrey HB 2,500 GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế 2,500 GBP Đại học Đăng ký
Liverpool John Moores University HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ 2,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Liverpool John Moores University HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học 2,000GBP Đại học Đăng ký
Griffith University HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học 50% học phí Đại học Đăng ký
The University of Sheffield HB từ 5,000 – 8,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sỹ – MBA từ 5,000 - 8,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
The University of Sheffield HB từ 4,000 – 8,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học – chuyên ngành Luật từ 4,000 - 8,000GBP Đại học Đăng ký
The University of Sheffield HB từ 1,000-2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học – chuyên ngành Khoa học máy tính từ 1,000-2,000GBP Đại học Đăng ký
The University of Sheffield HB từ 1,000-3,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học – chuyên ngành Kỹ sư từ 1,000-3,000GBP Đại học Đăng ký
The University of Sheffield HB 10% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sỹ 10% học phí Thạc sĩ Đăng ký
The University of Sheffield HB 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sỹ 25% học phí Thạc sĩ Đăng ký
The University of Sheffield HB 10% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân 10% học phí Đại học Đăng ký
The University of Sheffield HB 50% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân 50% học phí Đại học Đăng ký
Liverpool John Moores University HB 7,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ 7,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân 5,000GBP Đại học Đăng ký
ONCAMPUS UK/EU HB lên đến 50% học phí cho SV quốc tế lên đến 50% học phí Đại học Đăng ký
ICRGU/Robert Gordon University HB 3,000GBP cho SV quốc tế 3,000GBP Dự bị đại học Đăng ký
PUIC/University of Plymouth HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế lên đến 2,000GBP Dự bị đại học Đăng ký
Navitas UK Colleges HB lên đến 6,000GBP cho SV Việt Nam lên đến 6,000GBP Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Navitas UK Colleges HB lên đến 6,000GBP cho SV Việt Nam lên đến 6,000GBP Dự bị đại học Đăng ký
Queen's University Belfast HB 10% học phí cho năm học đầu tiên 10% học phí Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast HB 20% học phí cho năm học đầu tiên 20% học phí cho năm học đầu tiên Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast HB 100% học phí cho tối đa 3 năm học 100% học phí cho tối đa 3 năm học Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast HB 2,000GBP – 3,000GBP cho năm học đầu tiên 2,000GBP - 3,000GBP cho năm học đầu tiên Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast HB 100% học phí cho tối đa 4 năm học 100% học phí cho tối đa 4 năm học Đại học Đăng ký
Queen's University Belfast HB 2,500GBP-3,000GBP cho năm học đầu tiên 2,500GBP-3,000GBP Đại học Đăng ký
New Castle University HB 1,500GBP – 3,000GBP cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ 1,500GBP - 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
New Castle University HB 1,500GBP – 3,000GBP cho SV quốc tế hệ Đại học 1,500GBP - 3,000GBP Đại học Đăng ký
New Castle University HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University London HB 6,000GBP cho sinh viên Việt Nam – hệ Thạc sĩ 6,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University London HB 6,000GBP trong năm học đầu tiên cho sinh viên Việt Nam 6,000GBP trong năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
University of Reading HB 1,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ 1,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading HB lên đến 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ lên đến 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham HB 10,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ 10,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire HB 50% học phí cho SV – hệ Thạc sĩ 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire HB 50% học phí cho Sv quốc tế – hệ Thạc sĩ 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
Liverpool John Moores University HB 7,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ 7,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Edinburgh Napier University HB 3,000GBP cho SV Việt Nam – chương trình tiếng Anh 3,000GBP Tiếng anh Đăng ký
Anglia Ruskin University HB 4,000GBP cho SV năm nhất – chương trình Thạc sĩ 4,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University HB 4,000GBP cho SV năm nhất – chương trình Cử nhân 4,000GBP Đại học Đăng ký
Anglia Ruskin University HB 4,000GBP học phí cho chương trình MBA 4,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University HB 3,000GBP cho SV đang theo học tại trường 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University HB lên đến 1,000GBP cho SV quốc tế 1,000GBP Đại học Đăng ký
Anglia Ruskin University HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ 2,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân 2,000GBP Đại học Đăng ký
University of Southampton HB 1,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân 1,000GBP Đại học Đăng ký
University of Southampton HB học phí + tiền trợ cấp – hệ Tiến sĩ học phí + tiền trợ cấp Tiến sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 7,000GBP/năm cho 3 năm học – hệ Tiến sĩ 7,000GBP/năm cho 3 năm học Tiến sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ 2,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 3,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 3,000GBP cho SV quốc tế – ngành Luật – hệ Thạc sĩ 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Winchester School of Art - University of Southampton HB 5,000GBP cho SV quốc tế – ngành Mỹ thuật – hệ Thạc sĩ 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 5,000GBP cho SV quốc tế – ngành QTKD 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 3,000GBP cho SV quốc tế – ngành QTKD 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 3,000GBP cho SV quốc tế – chương trình MBA 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB 6,000GBP cho SV quốc tế – chương trình MBA 6,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton HB lên đến 3,000GBP cho năm học đầu tiên – chương trình Cử nhân lên đến 3,000GBP cho năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
Queen Mary University of London HB 10,000GBP và miến phí phí ghi danh theo chương trình LLM cho SV quốc tế 10,000GBP và miễn phí phí ghi danh Thạc sĩ Đăng ký
University of Essex HB 2,000GBP trong năm học đầu tiên cho sinh viên Việt Nam 2,000GBP trong năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
University of Essex HB 2,000GBP cho sinh viên Việt Nam đã có bằng cấp tại trường ĐH ở Anh 2,000GBP Đại học Đăng ký
University of Essex HB 4,000GBP cho sinh viên Việt Nam – chương trình Thạc sỹ 4,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
Nottingham Trent University HB 100% học phí cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân 100% học phí Đại học Đăng ký
University of Dundee HB lên đến £25,000 cho sinh viên xuất sắc toàn cầu Lên đến £25,000 Đại học Đăng ký
University of Dundee Học bổng £5,000 cho sinh viên xuất sắc toàn cầu £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Dundee HB sinh hoạt phí cho sinh viên Việt nam Sinh hoạt phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Dundee HB sinh hoạt phí cho sinh viên Việt nam Sinh hoạt phí Đại học Đăng ký
University of Dundee HB 5,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Dundee HB 5,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân 5,000GBP Đại học Đăng ký
INTO UK HB 10,000GBP cho SV Việt Nam 10,000GBP Đại học Đăng ký
Glasgow Caledonian University London HB £1,600 cho khóa MBA £1,600 Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton HB 50% học phí trong năm học đầu tiên – chương trình Thạc sĩ 50% học phí trong năm học đầu tiên Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton HB 50% học phí trong năm học đầu tiên – chương trình Cử nhân 50% học phí trong năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
University of Lincoln HB 5,000GBP cho SV Việt Nam ngành Kế toán tài chính – chương trình Thạc sĩ 5,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln HB 2,000GBP cho SV quốc tế ngành Kế toán tài chính – chương trình Thạc sĩ 2,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
The Royal Agricultural University HB 3,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ 3,000GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Huddersfield HB 5,000GBP cho SV quốc tế năm nhất 5,000GBP Đại học Đăng ký
Lancaster University HB 5,000GBP cho SV quốc tế 5,000GBP Dự bị đại học Đăng ký
The University of Strathclyde International Study Centre HB 2,000GBP/năm cho SV ngành Kỹ thuật có thành tích học tập xuất sắc 2,000GBP/năm Dự bị thạc sĩ Đăng ký
The University of Strathclyde International Study Centre HB 2,000GBP/năm cho SV ngành Kỹ thuật có thành tích học tập xuất sắc 2,000GBP Đại học Đăng ký
University of Strathclyde International Study Centre HB 8,000GBP cho SV chuyên ngành Kỹ thuật 8,000GBP Đại học Đăng ký
Middlesex University HB 50% học phí trong năm học đầu tiên dành cho SV quốc tế 50% học phí/năm nhất Đại học Đăng ký
University of Lincoln HB 2,000 GBP cho chương trình Thạc sỹ từ ĐH Lincoln 2,000 GBP Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln HB lên đến 5,000 GBP cho SV Việt Nam từ ĐH Lincoln 5,000 GBP Đại học Đăng ký
University of Lincoln HB 5,000 GBP cho SV Việt Nam – bậc Cử nhân ĐH Lincoln 5,000 GBP Đại học Đăng ký
ONCAMPUS Coventry HB 100% học phí cho chương trình học ONCAMPUS Coventry 100% học phí Dự bị đại học Đăng ký
University of Gloucestershire HB £4,000 – cho SV Việt Nam bậc Cử nhân từ ĐH Gloucestershire 4,000 GBP Đại học Đăng ký
University of Gloucestershire HB £4,000 – cho SV Việt Nam bậc Thạc sĩ từ ĐH Gloucestershire 4,000 GBP Thạc sĩ Đăng ký
PUIC Plymouth University HB 1,500 GBP – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Plymouth University 1,500 GBP Dự bị thạc sĩ Đăng ký
PUIC Plymouth University HB 1,500 GBP – cho SV Dự bị đại học tại Plymouth University 1,500 GBP Dự bị đại học Đăng ký
LBIC Brunel University HB 1,500 GBP – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Brunel University 1,500 GBP Dự bị thạc sĩ Đăng ký
LBIC Brunel University HB 3,000 GBP – cho SV năm Nhất tại Brunel University 3,000 GBP Đại học Đăng ký
LBIC Brunel University HB 3,000 GBP – cho SV Dự bị đại học tại Brunel University 3,000 GBP Dự bị đại học Đăng ký
Nottingham Trent University HB 100% học phí – Cho SV Quốc tế bậc cử nhân từ ĐH Nottingham Trent 100% học phí Đại học Đăng ký
Kings Education HB 75% học phí – Dự bị ĐH tại Kings Brighton 75% học phí Dự bị đại học Đăng ký
Brunel University HB 5,000 Bảng Anh – cho sv Việt Nam từ ĐH Brunel £5,000 Tiến sĩ Đăng ký
Brunel University HB 5,000 Bảng Anh – cho sv Việt Nam từ ĐH Brunel £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University HB 5,000 Bảng Anh – cho sv Việt Nam từ ĐH Brunel £5,000 Đại học Đăng ký
University of Northampton Giảm 500 Bảng Anh cho sinh viên đóng toàn bộ học phí ĐH Northampton £500 Đại học Đăng ký
University of Northampton Giảm 500 Bảng Anh cho sinh viên đóng toàn bộ học phí ĐH Northampton £500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton HB 10% – 20% – 30% học phí – HB bậc thạc sĩ tại ĐH Northampton lên đến 30% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton HB 10% – 20% – 30% học phí – HB bậc cử nhân tại ĐH Northampton lên đến 30% học phí Đại học Đăng ký
University of Northampton HB 50% học phí – HB bậc thạc sĩ tại ĐH Northampton 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton HB 50% học phí – HB bậc cử nhân tại ĐH Northampton 50% học phí Đại học Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 5,000 Bảng – MMU cho sinh viên theo học tháng 09/2017 và 01/2018 £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Manchester Metropolitan University HB 2,000 Bảng – MMU cho sinh viên thạc sĩ £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University HB £1,500 / £1,000 – DMU giành cho sinh viên Việt Nam £1,500 / £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Brighton HB 100% học phí – International Full Scholarship 100% Thạc sĩ Đăng ký
University of Exeter HB 7,500 Bảng Anh cho chương trình thạc sĩ Tháng 9/2017 £7,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln HB 5,000 Bảng Anh – Academic Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
INTO Queen's University Belfast HB 50% cho chương trình dự bị đại học QUB £7,132 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
INTO Newcastle University HB 100% cho chương trình dự bị đại học Newcastle £17,500 Dự bị đại học Đăng ký
INTO University of East Anglia HB 100% cho chương trình dự bị đại học UEA £17,495 Dự bị đại học Đăng ký
University of Lincoln HB 5,000 Bảng Anh cho kỳ Tháng 9/2017 £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University HB 100% học phí – DMU Square Mile international scholarship 100% Thạc sĩ Đăng ký
University of Hertfordshire HB 50% chuyên ngành BSc (Hons) Agriculture (3 năm học) 50% Đại học Đăng ký
University of Hertfordshire Early Bird scholarships worth £4,000 £4,000, £2,000 and £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham Foundation Academic Merit Scholarships £5,000 Dự bị đại học Đăng ký
University of Hertfordshire Early Bird scholarships worth £4,000 £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Huddersfield Vietnam Business School and School of Education and Professional Development scholarships £2,000 - £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Huddersfields Vietnam 50% scholarships 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull Academic Scholarships for International Students 2017/18 up to £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Sheffield Hallam University Vice-Chancellor Award Bursary £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Kings College Academic Scholarships from 20% to 50% tuition fee for all levels 20% - 50% Dự bị đại học Đăng ký
University of Liverpool Vice Chancellor’s International Attainment Postgraduate Taught Scholarship £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship – Postgraduate Taught Full tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast International Office Postgraduate Taught Scholarships £3000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast Loyalty Scholarship 20% tuition fee reduction on year 1 Đại học Đăng ký
Queen's University Belfast Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship – Undergraduate Full tuition fee Đại học Đăng ký
Queens's Belfast University International Office Undergraduate Scholarship £3000 Đại học Đăng ký
University of Birmingham Foundation Pathway Scholarships £5,000 Dự bị đại học Đăng ký
Royal Holloway, University of London Global Community Awards for Master’s programmes £2000 - £3000 Thạc sĩ Đăng ký
CEG ONCAMPUS UK/EU ONCAMPUS UK/EU Scholarships for January 2017 30% tuition fee Dự bị đại học Đăng ký
University of Sussex Chancellor’s International Scholarship (2017) 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Sussex Sussex Excellence Scholarships (2017) £3,000 Đại học Đăng ký
Oxford Brookes University Scholarships for pre-master’s students £1,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Oxford Brookes University Scholarships for foundation students £2,000 Dự bị đại học Đăng ký
University of Lincoln Global Postgraduate Scholarship Global Postgraduate Scholarship Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln Academic Excellance Scholarship for MSc Finance, MSc Marketing and MSc International Business £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln First year fee discount £1500 Đại học Đăng ký
De Monfort University BSc Global Finance £4000 Đại học Đăng ký
University of Southampton Bachelor Scholarship Up to £3000 Đại học Đăng ký
University of Southampton Foundation Scholarships £5,000 Dự bị đại học Đăng ký
University of the West of England MSc Finance Scholarship 50% Thạc sĩ Đăng ký
University of the West of England MSc Accounting and Financial Management Scholarship 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of the West of England MSc International Management Scholarship 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of the West of England MSc Human Resource Management /MSc Human Resource Management (International) Scholarship 100% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of the West of England Faculty of Arts, Creative Industries and Education MA – Master’s Degree scholarship 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of the West of England Faculty of Health and Applied Sciences Dean’s scholarship 100% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of the West of England Faculty of Health and Applied Sciences MSc scholarship 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull International Office Postgraduate Scholarship full tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull Business School Full-time MBA Scholarship £8,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull Business School International Full MBA Scholarship full tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds International Transport Master Scholarships 2016 50% học phí Thạc sĩ Đăng ký
Edinburgh Napier University Vietnam Scholarships £4000 Thạc sĩ Đăng ký
Edinburgh Napier University ASEAN Scholarship £2000 Thạc sĩ Đăng ký
Westminster Kingsway College Vietnam A-level Scholarship £1,380 Dự bị đại học Đăng ký
Southampton Business School, University of Southampton PhD Studentship in Entrepreneurship and Social Inclusion 100% học phí Tiến sĩ Đăng ký
University of Westminster WESTMINSTER BUSINESS SCHOOL EXCELLENCE SCHOLARSHIP 100% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster SOUTHEAST ASIA SCHOLARSHIP 100% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster WESTMINSTER FULL-FEE SCHOLARSHIP 100% học phí Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster WESTMINSTER HALF-FEE SCHOLARSHIP 50% học phí Đại học Đăng ký
University of Westminster WESTMINSTER FULL-FEE SCHOLARSHIP 100% học phí Đại học Đăng ký
University of Westminster WESTMINSTER FULL INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 100% học phí Đại học Đăng ký
University of Exeter Global Excellence Scholarships Up to £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Strathclyde International Scholarships (Instructional) £4000 and £6000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Brighton Postgraduate International Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Brighton Undergraduate International Scholarships £3,000 Đại học Đăng ký
University of Brighton Postgraduate International Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Brighton Undergraduate International Scholarship £3,000 Đại học Đăng ký
Royal Holloway, University of London International Excellence Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Royal Holloway, University of London International Magna Carta Law Scholarships £10,000 Đại học Đăng ký
Royal Holloway, University of London International Excellence Scholarships £10,000 Đại học Đăng ký
University of Birmingham Developing Countries MBA Scholarship £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham Global Banking and Finance MBA Scholarship £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham International Business Scholarship £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham Women’s Scholarship £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School The Leeds International Foundation Year (IFY) Scholarship £2,500 Dự bị đại học Đăng ký
Leeds University Business School Business School International Scholarships £2,500 Đại học Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Economics South East Asia Excellence Scholarship full fee Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Human Resource Management International * Excellence Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Intenational Business International* Excellence Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Marketing International* Excellence Scholarships £5000 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Enterprise International* Excellence Scholarship £5000 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Management International* Excellence Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds University Business School Masters in Accounting and Finance International* Excellence Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull Business School International MSc Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Lancaster University Postgraduate Scholarship £4,000 - £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Lancaster University Academic Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
Kingston University Loyalty bursaries for alumni and families 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Kingston University Postgraduate scholarships £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Kingston University Undergraduate scholarships TBC Đại học Đăng ký
University of Kent Sobhy scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent International Scholarship Award £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent Graduate School Scholarship £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent Loyalty discounts and funding for Kent graduates and their families 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent Kent Law School Taught Masters Overseas Scholarships 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent International Scholarships for Taught Masters Students £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent Lanigan Scholarships £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Kent Lanigan Scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
University of Kent International scholarships for undergraduate students £5,000 Đại học Đăng ký
Keele University Keele Graduate Bursary 15% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Keele University Keele International Student Scholarship £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Keele University Keele International Study Centre High Achievers Bursary £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Keele University Keele International Study Centre High Achievers Bursary £2,000 Đại học Đăng ký
Keele University Keele Foundation Progression Bursary £1,000 Đại học Đăng ký
Keele University Faculty of Natural Science Bursary £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Keele University Faculty of Natural Science Bursary £1,000 Đại học Đăng ký
Keele University Keele International Student Scholarship £2,000/year Đại học Đăng ký
University of Hull International Student Scholarships in Science and Engineering £1,500 Đại học Đăng ký
University of Hull University of Hull Loyalty Scholarship £500 - 3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Hull University of Hull Loyalty Scholarship £500 - 3,000 Đại học Đăng ký
University of Huddersfield International scholarships £2,000 Đại học Đăng ký
University of Huddersfield International scholarships £2,000 - £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Huddersfield Top Up Scholarships for the School of Education and Professional Development £2,000 Đại học Đăng ký
University of Huddersfield Progression Scholarships £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Huddersfield NCUK Anniversary scholarships £5,000 Đại học Đăng ký
Full Tuition Fee Scholarships Full Tuition Fee Scholarships 100% tuition fee Đại học Đăng ký
University of Hertfordshire Engineering and Computer Science Scholarships £3,000  Thạc sĩ Đăng ký
University of Hertfordshire Chancellor’s International Scholarships £2,000  Thạc sĩ Đăng ký
University of Hertfordshire Chancellor’s International Scholarships £2,000  Đại học Đăng ký
University of Hertfordshire UH Graduate Scholarship: UH Family Scholarships 20% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University The Silver School of Textiles and Design Scholarship 20% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University The Premier School of Textiles and Design Scholarship 40% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Dr Oliver Educational Trust Scholarships £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Alumni Scholarship 20% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University SML International Merit Scholarship (Overseas) £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Esmee Fairbairn Scholarship in Investment Management £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University International Scholarships Programme TBC Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Edinburgh Business School Scholarship for On-Campus Programmes £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Alumni Scholarship Scheme 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Schlumberger Scholarships for Women in Engineering £1,750 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Schlumberger Scholarships for Women in Engineering £1,750 Đại học Đăng ký
Heriot-Watt University MACS Undergraduate Overseas Scholarship £1,000 Đại học Đăng ký
Heriot-Watt University MACS Alumni Scholarship 20% tuition fee Tiến sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University MACS Alumni Scholarship 20% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University MACS Alumni Scholarship 20% tuition fee Đại học Đăng ký
Heriot-Watt University Tom Johnston Memorial Fund – Access Bursary TBC Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Google Anita Borg Memorial Scholarship €7,000 Đại học Đăng ký
Heriot-Watt University Google Anita Borg Memorial Scholarship €7,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Tenaris Scholarship Program (Roberto Rocca Education Program) £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Tenaris Scholarship Program (Roberto Rocca Education Program) £3,000 Đại học Đăng ký
Heriot-Watt University Overseas Scholarship Scheme £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Heriot-Watt University Overseas Scholarship Scheme £2,000 Đại học Đăng ký
University of Greenwich Nationality scholarships £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Greenwich Nationality scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
University of Gloucestershire Alumni Bursaries 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire MBA Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire International Resarch Scholasrhips 30% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire Postgraduate Academic Bursaries £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire International Merit Scholarships 25% - 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Gloucestershire International Merit Scholarships 25% - 50% tuition fee Đại học Đăng ký
Glasgow Caledonian University MBA Scholarship 25% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Glasgow Caledonian University Merit-Based Country Scholarships £500 - £1,000 Đại học Đăng ký
Glasgow Caledonian University Merit-Based Country Scholarships £500 - £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Glasgow Caledonian University International Scholarships £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Glasgow Caledonian University International Scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
University of Glasgow Postgrad Solutions Global and US LLM Study Bursaries £500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow University Trust International Leadership Scholarship £5,000 - £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow Glasgow International College Achievement Award £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow Glasgow International College Achievement Award £3,000 Đại học Đăng ký
University of Glasgow Undergraduate Excellence £5,000/year Đại học Đăng ký
University of Glasgow The Lloyd’s Register Foundation scholarship Cover up tuition fee to costs for UK and EU students Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow MBA Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow Masters Business School Scholarships £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow James Watt Research Scholarships Cover up tuition fee to costs for UK and EU students Tiến sĩ Đăng ký
University of Glasgow Health Technology Assessment scholarship – International Programme scholarship 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow Gordon Studentships Cover up tuition fee to costs for UK and EU students Tiến sĩ Đăng ký
University of Glasgow Gordon Studentships Cover up tuition fee to costs for UK and EU students Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow Clark (Mile-End) Bursary Fund £750 - £2,000 Tiến sĩ Đăng ký
University of Glasgow Clark (Mile-End) Bursary Fund £750 - £2,000 Đại học Đăng ký
University of Glasgow Clark (Mile-End) Bursary Fund £750 - £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow International Programme Scholarship for The College of Medical, Veterinary and Life Sciences £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow Alumni Discount 10% tuition fee Tiến sĩ Đăng ký
University of Glasgow Alumni Discount 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Glasgow New Programme Discount 2015 £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Academy for Innovation and Research (Business Entrepreneurship, Sustainable Product Design, MFA) £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Academy for Innovation and Research (Business Entrepreneurship, Sustainable Product Design, MFA) £2,500 Đại học Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The School of Writing and Journalism £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The School of Writing and Journalism £2,500 Đại học Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Institude of Photography £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Institude of Photography £2,500 Đại học Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The School of Film and Television £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The School of Film and Television £2,500 Đại học Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Fashion and Textiles Institute £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Fashion and Textiles Institute £2,500 Đại học Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The School of Communication Design £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The School of Communication Design £2,500 Đại học Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Falmouth School of Art £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
Falmouth University International Scholarship for The Falmouth School of Art £2,500 Đại học Đăng ký
University of Exeter The Exeter World Class Business Student Scholarship 100% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster Half Fee Scholarships 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster Full Fee Scholarships 100% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Essex MBA Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster 175 Scholarships 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster 175 Part Fee Scholarships £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Essex Academic Excellence International Masters Scholarship £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Part Fee Waiver Scholarships £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster MBA Half Fee Scholarship 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster Partial Fee Scholarships £2,000 Đại học Đăng ký
University of Westminster Westminster International Partnership Scholarships 50% Tuition fee Đại học Đăng ký
University of Westminster Westminster Half Fee Scholarships 50% Tuition fee Đại học Đăng ký
University of Westminster MBA Scholarships 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster Half Fee Scholarships 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Westminster Westminster Partial Fee Scholarships £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Ulster Santander-Ulster Final Year Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
University of Ulster Santander-Ulster Open Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Ulster Santander-Ulster Open Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
Teesside University Staying-on bonus for non-European Union students £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Teesside University Scholarships for non-European Union students £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
Teesside University Scholarships for non-European Union students £1,500 Đại học Đăng ký
Teesside University Scholarships for non-European Union students £1,500 Dự bị đại học Đăng ký
University of Sussex Sussex Graduate Scholarship (2015) £2,000 - £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Sussex Chancellor’s Masters Scholarship (2015) £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Sussex Chancellor’s International Scholarship (2015) 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Sussex Sussex Excellence Scholarship £3,000 Đại học Đăng ký
University of Surrey Master Scholarship £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Surrey Chancellor’s Scholarship Scheme £2,000 Đại học Đăng ký
University of Sunderland International Scholarship £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Sunderland International Scholarship £1,500/year Đại học Đăng ký
University of Stirling Wauton Scholarship – MSc Investment Analysis £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Stirling The University of Stirling Vietnam Award £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Stirling The University of Stirling Vietnam Award £500 - £3,000 Đại học Đăng ký
University of Stirling Karen Napier Scholarships £19,400 Thạc sĩ Đăng ký
University of Stirling 1st Formations Business Scholarships £600 Thạc sĩ Đăng ký
University of Stirling 1st Formations Business Scholarships £600 Đại học Đăng ký
University of South Wales Chancellors International Development Scholarships £2,500 Đại học Đăng ký
University of South Wales International Scholarships £1,500 - £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of South Wales International Scholarships £1,500/ year Đại học Đăng ký
University of Southampton Southampton School of Management scholarship £3,000 - £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Southampton Vietnam Foundation Scholarship of Excellence 10% - 15% tuition fee Dự bị đại học Đăng ký
University of Southampton Southampton Merit Scholarships for international students £1,000 Đại học Đăng ký
Sheffield Hallam University Transform Together Scholarships 50% tuition fee Đại học Đăng ký
Sheffield Hallam University Automatic discounts and bursaries £1,000 Tiến sĩ Đăng ký
Sheffield Hallam University Automatic discounts and bursaries £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Sheffield Hallam University Automatic discounts and bursaries £1,000 Đại học Đăng ký
University of Salford Country bursary scheme £1,000 Tiến sĩ Đăng ký
University of Salford Country bursary scheme £1,000 Đại học Đăng ký
University of Salford Country bursary scheme £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Salford Vice Chancellor’s Excellence Scholarship £2,000 - £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Salford Vice-Chancellor’s Excellence Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
University of St Andrew Postgraduate Entrant Accommodation Bursary £1,000 Tiến sĩ Đăng ký
University of St Andrew Postgraduate Entrant Accommodation Bursary £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of St Andrew Entrant Accommodation Bursary £1,000 Đại học Đăng ký
University of St Andrew BA International Honours Scholarship: Scholarship for Excellence £6,000 Đại học Đăng ký
University of St Andrew International Undergraduate Scholarship £1,000 - £4,000/year Đại học Đăng ký
Roehampton University International Excellence Scholarship £6,000 Thạc sĩ Đăng ký
Roehampton University Vice Chancellor’s International Scholarship Scheme £1,000 - £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Roehampton University Vice Chancellor’s International Scholarship Scheme £1,000 - £1,500 Đại học Đăng ký
University of Reading The Henley Ambassador Postgraduate Awards £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading ISF Director’s Scholarship Scheme £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading ICMA Centre International Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading MBA Bursaries full time MBA 2015 15% -50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading MBA Bursaries Flexible Executive Sept 2015 15% -50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Henley Business Scholl Flexible Executive MBA Scholarships Sept 2015 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of East Anglia Vietnamese Scholarship £3,000 - £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading MBA Bursaries Executive MBA 15% -50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading MBA Scholarships 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Real Estate & Planning scholarships  £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Henley Business School  £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Finance scholarships  £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Business & Management scholarships  £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Accounting scholarships  £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Reading Real Estate Foundation Scholarship  £5,000 Đại học Đăng ký
University of Reading The Henley Business School Academic Excellent Scholarship £500 - £2,000 Đại học Đăng ký
University of Reading International Masters Bursaries 2015/16 £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading School of Law International Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Dean’s Scholarship for MA and MSc Economics students 10% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University Merit based partial scholarships £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Reading Postgraduate Taught Country Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University Merit based partial scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
De Montfort University Technology Master’s excellence scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University Business and Law Master’s excellence scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast Early Bird Reward 10% tuition fee Tiến sĩ Đăng ký
De Montfort University Health and Life Sciences Master’s excellence scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University Full payment discount £500 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University Full payment discount £500 Đại học Đăng ký
De Montfort University Early deposit £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
De Montfort University Early deposit £1,500 Đại học Đăng ký
Queen's University Belfast Early Bird Reward 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast Early Bird Reward 10% tuition fee Đại học Đăng ký
Queen's University Belfast Early Bird Reward 10% tuition fee Dự bị đại học Đăng ký
Queen's University Belfast International Postgraduate Research Scholarships £1,500 - £2,000 Tiến sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast International Postgraduate Research Scholarships £1,500 - £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast International Postgraduate Taught Scholarships £2,000 - £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen's University Belfast International Undergraduate Scholarships £1,500 - £2,000: Đại học Đăng ký
University of Cumbria International Scholarships TBC Tiến sĩ Đăng ký
University of Cumbria International Scholarships TBC Đại học Đăng ký
University of Coventry Full payment discount 5% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Coventry Full payment discount 5% tuition fee Đại học Đăng ký
University of Coventry Merit Scholarship Scheme £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
City University London School of Arts & Social Sciences Postgraduate Scholarship Scheme up to £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
City University London Cass Business School International Student Scholarships TBC Đại học Đăng ký
City University London Cass Business School Scholarships up to 25% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Chichester Business Scholarships £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Chester Full fee payment £250 Thạc sĩ Đăng ký
University of Chester Full fee payment £250 Đại học Đăng ký
University of Chester International Scholarship (Undergraduate) £1,000 Đại học Đăng ký
University of Chester International Scholarship (Postgraduate) £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Central Lancashire The Vice Chancellor’s Award for International Students £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Central Lancashire The Vice Chancellor’s Award for International Students £1,500 Đại học Đăng ký
University of Central Lancashire Early Payment Bursary £300 Thạc sĩ Đăng ký
University of Central Lancashire Early Payment Bursary £300 Đại học Đăng ký
Brunel University The Brunel International Scholarships 15% tuition fee Tiến sĩ Đăng ký
Brunel University The Brunel International Scholarships 15% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University The Brunel International Scholarships 15% tuition fee Đại học Đăng ký
Brunel University Postgraduate Academic Excellence Scholarships 15% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University Queen’s Anniversary Prizes Scholarships £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University Prompt Payment Bursary 2% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Brunel University Prompt Payment Bursary 2% tuition fee Đại học Đăng ký
University of Bristol International office scholarship £8,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Bristol International office scholarship £8,500 Đại học Đăng ký
University of Brighton Merit scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
University of Brighton International scholarships £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Brighton International scholarships £4,000 Đại học Đăng ký
University of Bradford Alumni Discount 15% - 25% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Bradford MBA Excellence Scholarships up to £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Bradford International Academic Excellence Scholarships £2,500 - £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Bradford International Academic Excellence Scholarships £2,500 - £3,500 Đại học Đăng ký
University of Bradford Country Specific Scholarships £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Bradford Country Specific Scholarships £2,000 Đại học Đăng ký
BPP University International Postgraduate Bursary £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
BPP University Director of LLB Programmes’ Scholarship £6,000 Đại học Đăng ký
BPP University Dean of the School of Foundation & English Language Studies Scholarship £3,000 Tiếng anh Đăng ký
BPP University Dean of the School of Foundation & English Language Studies Scholarship £3,000 Dự bị đại học Đăng ký
BPP University Dean of the Business School Scholarship £6,000 Đại học Đăng ký
Bournemouth University Public Health Scholarship 25% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University Faculty of Science & Technology Postgraduate Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University The Business School Dean’s ASEAN Scholarship 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University The Business School Dean’s Scholarship (September 2015) 25% - 50% tuition fee Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University The Business School Dean’s Scholarship (January 2015) 25% - 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Dean’s Scholarship for Faculty of Science and Technology 25% - 50% tuition fee Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Dean’s Scholarship for School of Health and Social Care 25% - 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Dean’s Scholarship for Media School 25% - 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Dean’s Scholarship for School of Tourism 25% - 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – most promising applicant (PG) 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Vice-Chancellor’s International Scholarship 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University Academic Excellence Scholarship (International) £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Bournemouth University BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – most promising applicant (UG) 100% tuition fee Đại học Đăng ký
Bournemouth University International Top-up Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
Bournemouth University BU Academic Excellence Scholarship £1,500 Đại học Đăng ký
University of Bolton Masters Taught Excellence Scholarship £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
University College Birmingham Academic Excellence Scholarship £1,000 Đại học Đăng ký
University College Birmingham Target Recruitment Partial Fee Waiver Partial tuition fee Đại học Đăng ký
University College Birmingham Vice Chancellor & Principal’s Scholarship 100% tuition fee and accommodation Đại học Đăng ký
Birmingham City University Loyalty Bursaries 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Birmingham City University Early Payment Scholarship £600 - £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Birmingham City University Early Payment Scholarship £600 - £1,000 Đại học Đăng ký
Birmingham City University Regional Scholarship £1,000 - £2,000 Đại học Đăng ký
Birmingham City University Prompt Payment Bursary £300 Thạc sĩ Đăng ký
Birmingham City Universitty Prompt Payment Bursary £300 Đại học Đăng ký
University of Birmingham MSc Business Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Birmingham Global Banking and Finance MBA Scholarship up to £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
Bath Spa University Early Payment Discount – Undergraduate £500 Đại học Đăng ký
Bath Spa University Pre-sessional Scholarship £500 Đại học Đăng ký
Bath Spa University Postgraduate Overseas Scholarship £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Bath Spa University Vice Chancellor’s International Scholarship £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Portsmouth MBA Programme Scholarships 20% - 40% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Portsmouth MBA Full-Time Merit Scholarships 100% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Portsmouth GOAL Award 10% Tuition fee Tiến sĩ Đăng ký
University of Portsmouth GOAL Award 10% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Univeristy of Portsmouth GOAL Award 10% tuition fee Đại học Đăng ký
Nottingham Trent University International Scholarship (MSc/Mres in Chemistry) 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Nottingham Trent University International Scholarship (MSc/Mres in Biosciences) Up to 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Nottingham Trent University MBA Scholarship Up to 100% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Nottingham Trent University Master’s Scholarship 50% Tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Nottingham Trent University Vietnam Scholarship £4,000 Thạc sĩ Đăng ký
Nottingham Trent University International Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Northumbria University Early Payment Discount £260 - £500 Thạc sĩ Đăng ký
Northumbria University Early Payment Discount £260 - £500 Đại học Đăng ký
Northumbria University International Academic Scholarships £1,500 - £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Northumbria University International Academic Scholarships £1,500 - £2,000 Đại học Đăng ký
University of Northampton Full tuition fee scholarship 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton International Scholarship £1,000 - £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Northampton International Scholarship £1,000 - £2,000 Đại học Đăng ký
Newcastle University International Undergraduate Merit Scholarships (IUMS) £1,500 Đại học Đăng ký
Newcastle University School of EEE Overseas Scholarships £3,000 Đại học Đăng ký
Newcastle University Civil Engineering and Geosciences International Undergraduate Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Newcastle University Civil Engineering and Geosciences International Undergraduate Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
Newcastle University Newcastle Law School International LLB Scholarships £9,000 Đại học Đăng ký
Newcastle University Robinson Bequest Scholarships £2,000 Tiến sĩ Đăng ký
Newcastle University Robinson Bequest Scholarships £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Newcastle University Newcastle University International Postgraduate Scholarship (NUIPS) £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Newcastle University International Masters’ Excellence Scholarships £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
Newcastle University Country-specific Scholarships Thạc sĩ Đăng ký
Middlesex University, London Academic Merit Scholarship £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
Middlesex University, London Academic Merit Scholarship £1,500 Đại học Đăng ký
Middlesex University, London Regional Award £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Middlesex University, London Regional Award £1,000 Đại học Đăng ký
Middlesex University, London High Achievement Scholarship 50% - 70% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Middlesex University, London High Achievement Scholarship 50% - 70% tuition fee Đại học Đăng ký
Manchester Metropolitan University MSc Business Scholarships £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Manchester Metropolitan University Vice-Chancellor Postgraduate International Scholarships £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Manchester Metropolitan University Vice-Chancellor Undergraduate International Scholarships £1,000 - £2,500 Đại học Đăng ký
London Metropolitan University Early payment discount 5% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
London Metropolitan University Early payment discount 5% tuition fee Đại học Đăng ký
London Metropolitan University Postgraduate course – partial scholarship £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
Royal Holloway, University of London Computer Science Scholarships £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Royal Holloway, University of London International Excellence Scholarships (Postgraduate) £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Royal Holloway, University of London Computer Science Scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
Royal Holloway, University of London Bioscience Entrance Scholarships £1,000 Đại học Đăng ký
Royal Holloway, University of London International Excellence Scholarships (Undergraduate) £10,000 Đại học Đăng ký
Queen Mary, University of London MSc in Law and Finance Partial Scholarships One third of the tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London LLM Law and Economics Partial Scholarships 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London Law Scholarships 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London The School of Mathematical Sciences Alumni Scholarship 20% - 30% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London MSc Mathematical Finance Academic Excellence Scholarship £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London School of Economics and Finance scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London International Mathematical Sciences Excellence Awards £2,250 Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London International Mathematical Sciences Excellence Awards £2,250 Đại học Đăng ký
Queen Mary, University of London Excellence scholarships £3,000 Đại học Đăng ký
Queen Mary, University of London International Science and Engineering Excellence Awards £2,500 - £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Queen Mary, University of London International Science and Engineering Excellence Awards £5,000 Đại học Đăng ký
Goldsmiths, University of London Early Payment Discount Scheme 2.5% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Goldsmiths, University of London International Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Birkbeck, University of London Vietnam Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Liverpool LIC Faculty Scholarship £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Liverpool Vice Chancellor’s International Attainment Scholarship – PGT 20% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Liverpool LLB Law for Graduates Scholarship £3,000 Đại học Đăng ký
University of Liverpool Liverpool International College (LIC) Merit Award £2,500 Đại học Đăng ký
University of Liverpool International Baccalaureate Award £2,500 Đại học Đăng ký
University of Liverpool Vice Chancellor’s International Attainment Scholarship £2,500 Đại học Đăng ký
University of Lincoln International MBA Scholarship £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln Academic Excellence Scholarships (MSc Finance) 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Lincoln Global Scholarships £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Leicester College of Social Science International Scholarship Scheme £2,500 Thạc sĩ Đăng ký
University of Leicester Open Master’s Scholarship £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Leeds Beckett University Early payment discount 10% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
Leeds Beckett University Early payment discount 10% tuition fee Đại học Đăng ký
University of Leeds Head of School Excellence Scholarship £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds School of Education Postgraduate Study Scholarships 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds Academic Excellence Scholarship for International Students 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds Southeast Asia Transport Masters Scholarship 2015 50% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds Masters in Economics Excellence Scholarships – South East Asia 100% tuition fee Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds Excellence Scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Leeds The School of Law International Undergraduate Entrance Scholarships £2,500 Đại học Đăng ký
University of Leeds The Leeds University Business School International Foundation Year Scholarship Up to £7,500 Đại học Đăng ký
University of Leeds The Business School International Excellence Scholarship Up to £7,500 Đại học Đăng ký
University of Leeds The Excellence in Mathematics Scholarships £3,000 Đại học Đăng ký
University of Leeds International Undergraduate Science and Engineering Scholarship £2,000 Đại học Đăng ký
Bangor University Research/PhD Merit Scholarships £2,500 - £5,000/năm Tiến sĩ Đăng ký
Bangor University Postgraduate Taught Merit Scholarships 100% Thạc sĩ Đăng ký
Bangor University Postgraduate Taught Merit Scholarships – Bangor Campus £2,500 - £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Bangor University Postgraduate Taught Merit Scholarships – London Campus £2,000 Thạc sĩ Đăng ký
Bangor University Undergraduate Merit Scholarship £2,000 - £5,000/năm Đại học Đăng ký
Aston University Vietnam-Vaccine Scholarships £7,000 Tiến sĩ Đăng ký
Aston University The School of Languages and Social Sciences scholarships £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University School of Engineering & Applied Science Excellence scholarship scheme £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University School of Engineering & Applied Science Excellence scholarship scheme £3,000 Đại học Đăng ký
Aston University Aston Alumni Bursaries 20% Thạc sĩ Đăng ký
Aston University MBA Scholarships 2015/16 up to £4,000 - £10,000 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Excellence Scholarships (all Programmes) £1,000 - £1,500 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Academic Excellence Award Management: Marketing Management and Business and Management £2,000 - £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Academic Excellence Award: Investment Analysis £2,000 - £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Academic Excellence Award: International Business, Entrepreneurship & international Business and Strategy & international Business £2,000 - £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Academic Excellence Award:Human Resources and Business £2,000 - £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Academic Excellence Award: Finance and Investments £3,500 - £5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Aston University Aston Academic Excellence Award: Accounting and Finance £2,000 - £3,500 Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University MBA Scholarship at Chemsford £3,000 Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University The International Merit Scholarship £500 - £1,000 Thạc sĩ Đăng ký
Anglia Ruskin University The International Merit Scholarship £500 - £1,000 Đại học Đăng ký
Anglia Ruskin University Early Payment Discount £400 Đại học Đăng ký
Anglia Ruskin University Early Payment Discount £400 Thạc sĩ Đăng ký

Bạn có thể xem thêm chương trình học bổng ở các quốc gia khác tại đây.