Học bổng du học Mỹ

Tên trường Học bổng Giá trị Bậc học Đăng ký
Manhattan College HB lên đến 30,000USD/năm dành cho SV quốc tế lên đến 30,000USD/năm Đại học Đăng ký
Elmhurst College HB lên đến 4,000USD cho SV Việt Nam lên đến 4,000USD Tiếng anh Đăng ký
McKendree University - Illinois HB lên đến 40% học phí cho SV quốc tế lên đến 40% học phí Đại học Đăng ký
San Joaquin Memorial High School HB lên đến 21,755USD cho SV quốc tế lên đến 21,755USD Trung học Đăng ký
Illinois Institute of Technology HB lên đến 8,000USD cho SV quốc tế lên đến 8,000USD Đại học Đăng ký
Illinois Institute of Technology HB lên đến 15,000USD cho SV quốc tế lên đến 15,000USD Đại học Đăng ký
FLS International HB lên đến 20% học phí cho SV quốc tế lên đến 20% học phí Tiếng anh Đăng ký
Illinois State University HB 1,000 – 11,000USD cho SV quốc tế 1,000 - 11,000USD Đại học Đăng ký
Suffolk University HB lên đến 20,000USD cho SV quốc tế lên đến 20,000USD Đại học Đăng ký
Washington State University HB 2,000 – 4,000USD cho SV quốc tế 2,000 - 4,000USD Đại học Đăng ký
University of Alabama at Birmingham HB 2,500 – 5,000USD cho SV quốc tế 2,500 - 5,000USD Đại học Đăng ký
Saint Louis University HB 3,000 – 20,000 – 24,000USD cho SV quốc tế 3,000 - 20,000 - 24,000USD Đại học Đăng ký
Saint Louis University HB 100% học phí cho SV quốc tế 100% học phí Đại học Đăng ký
Drew University HB lên đến 20,000USD cho SV quốc tế lên đến 20,000USD Đại học Đăng ký
George Mason University HB 2,000 – 14,000USD/năm cho SV quốc tế 2,000 - 14,000USD/năm Đại học Đăng ký
Marshall University HB 5,000 – 14,000USD cho SV quốc tế 5,000 - 14,000USD Đại học Đăng ký
Colorado State University HB 1,000 – 2,000 – 10,000USD cho SV quốc tế 1,000 - 2,000 - 10,000USD Đại học Đăng ký
University of South Florida HB lên đến 12,000USD/năm cho SV quốc tế lên đến 12,000USD/năm Đại học Đăng ký
Oregon State University - INTO HB 6,000 – 24,000USD cho SV quốc tế 6,000 - 24,000USD Thạc sĩ Đăng ký
Oregon State University - INTO HB 5,000 – 6,000 – 15,000USD/năm cho SV quốc tế 5,000 - 6,000 - 15,000USD/năm Đại học Đăng ký
Elmhurst College HB 5,000USD/năm cho SV có thành tích học tập xuất sắc 5,000USD/năm Đại học Đăng ký
Elmhurst College HB 100% sinh hoạt phí cho SV Việt Nam 100% sinh hoạt phí Đại học Đăng ký
Elmhurst College HB 100% học phí cho SV Việt Nam 100% học phí Đại học Đăng ký
Elmhurst College HB lên đến 20,000USD/năm cho SV quốc tế – hệ Đại học lên đến 20,000USD/năm Đại học Đăng ký
Oregon State University - INTO HB 2,000 – 4,000 – 6,000USD cho SV quốc tế 2,000 - 4,000 - 6,000USD Dự bị thạc sĩ Đăng ký
University of Arizona HB lên đến 10,000USD/năm cho SV quốc tế lên đến 10,000USD/năm Đại học Đăng ký
University of Arizona HB lên đến 35,000USD/năm cho SV quốc tế lên đến 35,000USD/năm Đại học Đăng ký
Elmhurst College HB lên đến 20,000USD/năm cho SV Việt Nam lên đến 20,000USD/năm Cao đẳng Đăng ký
Elmhurst College HB 5,000USD cho SV Việt Nam 5,000USD Cao đẳng Đăng ký
Elmhurst College HB phí nhà ở cho SV Việt Nam Phí nhà ở Cao đẳng Đăng ký
Elmhurst College HB 100% học phí cho SV Việt Nam 100% học phí Cao đẳng Đăng ký
West Virginia University HB 5,000 – 6,000 – 7,000USD cho SV quốc tế 5,000 - 6,000 - 7,000USD Đại học Đăng ký
Lipscomb University HB 10,000USD cho SV quốc tế 10,000USD Đại học Đăng ký
Western Washington University HB 1,500USD cho SV quốc tế 1,500USD Đại học Đăng ký
Western Washington University HB 5,000USD cho SV quốc tế 5,000USD Đại học Đăng ký
Oglethorpe University HB 10,000 – 14,000 – 20,000USD cho SV quốc tế 10,000 - 14,000 - 20,000USD Đại học Đăng ký
FLS International HB lên đến 20% học phí cho học sinh Việt Nam lên đến 20% học phí Tiếng anh Đăng ký
University of Idaho HB từ 3,000 đến 5,000USD cho SV quốc tế từ 3,000 đến 5,000USD Đại học Đăng ký
Florida Atlantic University HB từ 5,000 đến 10,000USD cho SV quốc tế từ 5,000 đến 10,000USD Đại học Đăng ký
University of Massachusetts HB từ 3,000 đến 5,000USD cho SV quốc tế từ 3,000 đến 5,000USD Đại học Đăng ký
University of New Hamsphire HB từ 5,000 đến 10,000USD cho SV quốc tế từ 5,000 đến 10,000USD Đại học Đăng ký
Richard Bland College HB 5,000USD cho SV quốc tế 5,000USD Đại học Đăng ký
West Virginia University HB 5,000-7,000USD cho SV có thành tích học tập xuất sắc 5,000-7,000USD Đại học Đăng ký
Lipscomb University HB 5,000USD cho SV quốc tế 5,000USD Đại học Đăng ký
Oglethorpe University HB lên đến 10,000USD trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế có thành tích học tập xuất sắc lên đến 10,000USD Đại học Đăng ký
Oglethorpe University HB 5,000USD trong năm học đầu tiên cho sinh viên quốc tế 5,000USD Đại học Đăng ký
Western Washington University HB 3,500USD cho sinh viên quốc tế 3,500USD Đại học Đăng ký
University of Arizona HB $5,000/năm cho các SV chuyển tiếp $5,000/năm Đại học Đăng ký
University of Arizona HB $2,000 – $24,000/năm cho SV năm nhất có thành tích học tập tốt $2,000 - $24,000/năm Đại học Đăng ký
South Seattle College HB 250USD cho SV quốc tế – chương trình chuyển tiếp 250USD Tiếng anh Đăng ký
South Seattle College HB 500USD cho SV quốc tế – chương trình chuyển tiếp 500USD Tiếng anh Đăng ký
South Seattle College HB 1,000USD cho SV quốc tế – chương trình chuyển tiếp 1,000USD Tiếng anh Đăng ký
South Seattle College HB 2,500USD cho SV quốc tế – chương trình chuyển tiếp 2,500USD Tiếng anh Đăng ký
Pace University HB 70% học phí cho SV quốc tế có điểm số SAT/ACT cao 70% học phí Đại học Đăng ký
ISES - International Student Education Services (INTO group) HB $5,000 cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân $5,000 Đại học Đăng ký
ISES - International Student Education Services (INTO group) HB $2,000 cho sinh viên quốc tế – chương trình Trung học $2,000 Trung học Đăng ký
John Bapst Memorial High School Hb 10,000USD – chương trình phổ thông 10,000USD Trung học Đăng ký
Wisconsin Lutheran High School HB lên đến 50% học phí – chương trình phổ thông lên đến 50% học phí Trung học Đăng ký
Roanoke Catholic School HB cho học sinh Việt Nam – chương trình phổ thông Trung học Đăng ký
Bishop Guilfoyle Catholic High School Hb lên đến 10,000USD – chương trình phổ thông lên đến 10,000USD Trung học Đăng ký
Foxcroft Academy Hb 20% học phí – chương trình phổ thông 20% học phí Trung học Đăng ký
Wasatch Academy HB cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh xuất sắc Trung học Đăng ký
The Winchendon School HB 2,000USD – 20,000USD – chương trình phổ thông 2,000USD - 20,000USD Trung học Đăng ký
The Village School HB lên đến 30,000USD – chương trình phổ thông lên đến 30,000USD Trung học Đăng ký
St. Mary School HB lên đến 10,000USD – chương trình phổ thông lên đến 10,000USD Trung học Đăng ký
Brandon Hall School HB 10,000USD – 25,000USD – chương trình phổ thông 10,000USD - 25,000USD Trung học Đăng ký
Windermere Preparatory School HB lên đến 10% học phí cho SV Việt Nam – chương trình Trung học Trung học Đăng ký
North Broward Preparatory School HB lên đến 10% học phí – chương trình Trung học lên đến 10% học phí Trung học Đăng ký
Foothill College—Los Altos Hills, California HB từ 500USD-1,000USD cho SV quốc tế từ 500USD-1,000USD Cao đẳng Đăng ký
Skyline College/San Mateo College/Canada College HB lên đến 100% học phí cho SV quốc tế lên đến 100% học phí Cao đẳng Đăng ký
Riverside Community College---Riverside, Califormia HB 9,000USD/năm cho SV quốc tế 9,000USD/năm Cao đẳng Đăng ký
Santiago Canyon College—Central of Orange County, California HB 8,000USD/năm cho SV quốc tế 8,000USD/năm Cao đẳng Đăng ký
Santiago Canyon College—Central of Orange County, California. HB 8,000USD/năm cho SV quốc tế 8,000USD/năm Cao đẳng Đăng ký
Edmonds Community College — Lynnwood, Washington State HB 300USD – 500USD cho sinh viên quốc tế 300USD - 500USD Cao đẳng Đăng ký
Cascadia College - University of Washington Bothell HB 1,000USD cho sinh viên quốc tế 1,000USD Cao đẳng Đăng ký
The University of Tusal HB lên đến 14,000USD/năm cho SV – hệ Đại học lên đến 14,000USD/năm Đại học Đăng ký
NORTHEASTERN UNIVERSITY HB 1,500USD – 5,000USD/năm cho SV – dự bị Thạc sĩ 1,500USD - 5,000USD/năm cho năm học đầu tiên Dự bị thạc sĩ Đăng ký
NORTHEASTERN UNIVERSITY HB 1,500USD – 5,000USD/năm cho SV – dự bị Đại học 1,500USD - 5,000USD/năm Dự bị đại học Đăng ký
NORTHEASTERN UNIVERSITY HB 1,500USD – 3,000USD/năm cho SV – hệ Đại học 1,500USD - 3,000USD/năm cho năm học đầu tiên Đại học Đăng ký
PACE UNIVERSITY HB 1,500USD – 5,000USD/năm cho SV – dự bị Thạc sĩ 1,500USD - 5,000USD/năm cho năm học đầu tiên Dự bị thạc sĩ Đăng ký
PACE UNIVERSITY HB 1,500USD – 5,000USD/năm cho SV – dự bị Đại học 1,500USD - 5,000USD/năm cho năm học đầu tiên Dự bị đại học Đăng ký
PACE UNIVERSITY (New York city & Westchester campus) HB 3,200USD – 6,380USD/năm cho SV – hệ Thạc sĩ 3,200USD - 6,380USD/năm Thạc sĩ Đăng ký
PACE UNIVERSITY (New York city & Westchester campus) HB 20,000USD – 25,600USD/năm cho SV – chương trình chuyển tiếp 20,000USD - 25,600USD/năm Đại học Đăng ký
PACE UNIVERSITY (Westchester campus) HB 25,500USD – 31,000USD/năm cho SV – hệ Đại học 25,500USD - 31,000USD/năm Đại học Đăng ký
PACE UNIVERSITY (New York city campus) HB 16,300USD – 20,300USD/năm cho SV – hệ Đại học 16,300USD - 20,300USD/năm Đại học Đăng ký
CATS Academy Boston HB 100% học phí + chỗ ở cho học sinh lớp 10 và 11 100% học phí + chỗ ở Trung học Đăng ký
CATS Academy Boston HB 20%-50% học phí cho học sinh lớp 9,10,11 và 12 20%-50% học phí Trung học Đăng ký
INTO Suffolk University HB lên đến 10,000USD/năm – Chương trình 2 kì học chuyển tiếp lên đến 10,000USD/năm Đại học Đăng ký
INTO Suffolk University HB lên đến 16,000USD/năm – Chương trình 3 kì học chuyển tiếp lên đến 16,000USD/năm Đại học Đăng ký
INTO Suffolk University HB lên đến 6,000USD/năm – Chương trình 1 kì học chuyển tiếp lên đến 6,000USD/năm Đại học Đăng ký
INTO Suffolk University HB lên đến 5,000USD/năm – Chương trình Cử nhân lên đến 5,000USD/năm Đại học Đăng ký
INTO Suffolk University HB lên đến 5,000USD/năm – Chương trình Thạc sĩ lên đến 5,000USD/năm Thạc sĩ Đăng ký
INTO Marshall University HB lên đến 3,000USD/năm – Chương trình Thạc sĩ lên đến 3,000USD/năm Đại học Đăng ký
INTO Marshall University HB lên đến 5,000USD/năm – Chương trình Cử nhân lên đến 5,000USD/năm Đại học Đăng ký
INTO Marshall University HB lên đến 8,000USD – chương trình 2 học kì chuyển tiếp lên đến 8,000USD Đại học Đăng ký
lên đến 4,000USD HB lên đến 4,000USD – chương trình 1 học kì chuyển tiếp lên đến 4,000USD Đại học Đăng ký
INTO University of Alabama at Birmingham HB lên đến 7,000USD – chương trình 3 học kì chuyển tiếp lên đến 7,000USD Đại học Đăng ký
INTO University of Alabama at Birmingham HB lên đến 5,000USD – chương trình 2 học kì chuyển tiếp lên đến 5,000USD Đại học Đăng ký
INTO University of Alabama at Birmingham HB lên đến 3,000USD – chương trình 1 học kì chuyển tiếp lên đến 3,000USD Đại học Đăng ký
INTO George Mason University HB lên đến 7,000USD – chương trình 1 kì học chuyển tiếp lên đến 7,000USD Đại học Đăng ký
INTO George Mason University HB lên đến 10,000USD – chương trình 2 kì học chuyển tiếp lên đến 10,000USD Đại học Đăng ký
INTO University of South Florida HB lên đến 10,000USD – chương trình 2 kì học chuyển tiếp lên đến 10,000USD Đại học Đăng ký
INTO University of South Florida HB lên đến 7,000USD – chương trình 1 kì học chuyển tiếp lên đến 7,000USD Đại học Đăng ký
State University of New York HB 8,000USD/năm tối đa 4 năm – cương trình Cử nhân 8,000USD/năm tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
State University of New York HB 2,000USD/năm tối đa 4 năm – chương trình Cử nhân 2,000USD/năm tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
State University of New York HB 6,000USD/năm tối đa 4 năm – chương trình Cử nhân 6,000USD/năm tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
State University of New York HB 12,000USD cho sinh viên ngành MBA – chương trình Thạc sĩ 12,000USD Thạc sĩ Đăng ký
State University of New York HB 12,000USD cho sinh viên ngành Khoa học – chương trình Thạc sĩ 12,000USD Thạc sĩ Đăng ký
Richard Bland College HB lên đến 5,000USD cho sinh viên quốc tế 5,000USD Đại học Đăng ký
University of Idaho (Moscow, Idaho) HB lên đến 24,000USD cho sinh viên ở hạng Bạc lên đến 24,000USD Đại học Đăng ký
University of Idaho (Moscow, Idaho) HB lên đến 32,000USD cho sinh viên ở hạng Vàng lên đến 32,000USD Đại học Đăng ký
University of Idaho (Moscow, Idaho) HB 10% học phí cho sinh viên nhập học sớm 10% học phí Đại học Đăng ký
University of Idaho (Moscow, Idaho) HB 5,000USD – chương trình Cử nhân 5,000USD Đại học Đăng ký
University of Idaho (Moscow, Idaho) HB 10,000USD – chương trình Cử nhân 10,000USD Đại học Đăng ký
CATS Academy HB 25%-50% học phí 25%-50% học phí Trung học Đăng ký
University of New Hampshire (Durham, New Hampshire) HB 10% học phí cho sinh viên nhập học sớm 10% học phí Đại học Đăng ký
University of New Hampshire (Durham, New Hampshire) HB 5,000USD – chương trình Cử nhân 5,000USD Đại học Đăng ký
University of New Hampshire (Durham, New Hampshire) HB 10,000USD cho sinh viên xuất sắc 10,000USD Đại học Đăng ký
University of New Hampshire HB 10% học phí – chương trình Dự bị Thạc sĩ 10% học phí Dự bị thạc sĩ Đăng ký
University of New Hampshire HB 5,000USD-10,000USD-10% học phí – chương trình UPP 5,000USD-10,000USD-10% học phí Đại học Đăng ký
University of Massachusetts, Darthmouth/Lowell HB 3,000USD/năm áp dụng lên đến 4 năm Đại học – chương trình Cử nhân 3,000USD/năm lên đến 4 năm Đại học Đại học Đăng ký
University of Massachusetts, Darthmouth/Lowell HB 12,000USD chương trình UPP 12,000USD Đại học Đăng ký
University of Massachusetts, Boston/Darthmouth/Lowell HB 3,000USD cho sinh viên nhập học sớm 3,000USD Đại học Đăng ký
University of Massachusetts, Boston HB 3,000USD – chương trình dự bị Thạc sĩ 3,000USD Dự bị thạc sĩ Đăng ký
University of Massachusetts, Boston HB 3,000USD – chương trình UPP 3,000USD Đại học Đăng ký
Florida Atlantic University HB 10% học phí cho sinh viên nhập học sớm 10% học phí Đại học Đăng ký
Florida Atlantic University HB 10% học phí – chương trình Dự bị thạc sĩ 10% học phí Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Florida Atlantic University HB 10% học phí – chương trình UPP 10% học phí Đại học Đăng ký
Texas A&M University - Corpus   Christi HB 2,500USD cho sinh viên quốc tế năm nhất 2,500USD Đại học Đăng ký
University of Vermont HB 2,500USD và 10,000USD – chương trình Dự bị thạc sĩ 2,500USD-10,000USD Dự bị thạc sĩ Đăng ký
University of Vermont HB 10,000USD cho sinh viên quốc tế năm nhất 10,000USD Đại học Đăng ký
University of Vermont HB 4,000USD-8,000USD-10,000USD cho sinh viên năm nhất – chương trình Dự bị Thạc sĩ 4,000USD-8,000USD-10,000USD Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Merrimack College HB 3,500USD – chương trình dự bị Đại học 3,500USD Dự bị đại học Đăng ký
Roosevelt University HB 3,500USD cho sinh viên quốc tế năm 1 – chương trình Sau đại học 3,500USD Đại học Đăng ký
Roosevelt University HB 2,500USD áp dụng cho năm nhất – chương trình Dự bị Thạc sĩ 2,500USD áp dụng cho năm nhất Dự bị thạc sĩ Đăng ký
James Madison University HB 2,500USD cho sinh viên năm nhất – chương trình Cử nhân 2,500USD áp dụng cho năm nhất Đại học Đăng ký
INTO US HB 3,000USD – chương trình Cử nhân Colorado State University 3,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB 2,000USD-10,000USD – Chương trình Cử nhân – Colorado State University 2,000USD-10,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB lên đến 4,000USD mỗi năm áp dụng tối đa 4 năm – chương trình Cử nhân USF lên đến 4,000USD mỗi năm áp dụng tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
INTO US HB lên đến 8,000USD mỗi năm – chương trình Cử nhân – University of South Florida (USF) 8,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB lên đến 12,000USD mỗi năm áp đụng tối đa 4 năm – chương trình Cử nhân USF lên đến 12,000USD mỗi năm áp dụng tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
INTO US HB 8,000USD – chương trình cử nhân – University of South Florida 8,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB 25,000USD cho sinh viên nhập học từ OSU Cascades 25,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB 15,000USD/năm áp dụng tối đa 4 năm cho sinh viên tham gia ICSP – Oregon State 15,000USD/ năm tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
INTO US HB 9,000USD mỗi năm áp dụng tối đa 4 năm – chương trình Cử nhân – OSU 9,000USD mỗi năm tối đa 4 năm Đại học Đăng ký
INTO US HB 1,000USD – 6,000USD – chương trình Cử nhân – Oregon State University 1,000USD - 6,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB 9,000USD – chương trình Cử nhân – Oregon State University 9,000USD Đại học Đăng ký
INTO US HB 12,000USD học phí và 13,000USD phí ăn ở – chương trình Cử nhân – Oregon State 12,000USD học phí và 13,000USD phí ăn ở Đại học Đăng ký
University of Missouri St Louis HB 5,000USD – chương trình Cử nhân 5,000USD Đại học Đăng ký
Western Michigan University HB 16,000USD cho sinh viên quốc tế 16,000USD Đại học Đăng ký
St. John's University HB theo từng khoa – chương trình Sau đại học – St. John’s University Đại học Đăng ký
University of Nevada, Reno HB 2,000USD cho sinh viên quốc tế 2,000USD Đại học Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 18,000USD mỗi năm – chương trình Cao đẳng – Boyer 18,000USD/năm Cao đẳng Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 17,500USD/năm – chương trình Cao đẳng – Sturgis 17,500USD/năm Cao đẳng Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 17,500USD – chương trình Cao đẳng – Bodenhamer 17,500USD Cao đẳng Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 17,500USD/năm – chương trình Cao đẳng 17,500USD/năm Cao đẳng Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 3,500USD/năm – Razorback Bridge 3,500USD/năm Đại học Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 4,000USD/năm – chương trình Cao đẳng 4,000USD/năm Cao đẳng Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 5,000USD-8,000USD mỗi năm – Silas Hunt 5,000USD-8,000USD/năm Đại học Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 5,000USD mỗi năm cho sinh viên – University of Arkansas-Fayetteville 5,000USD/năm Đại học Đăng ký
University of Arkansas-Fayetteville HB 8,000USD mỗi năm – chương trình Cử nhân 8,000USD/năm Đại học Đăng ký
University of Massachusetts Dartmouth HB theo từng khoa – chương trình Sau đại học Đại học Đăng ký
University of Massachusetts Dartmouth HB 3,500USD-9,000USD cho sinh viên quốc tế 3,500USD-9,000USD Đại học Đăng ký
Savannah College of Art and Design HB 100% học phí – chương trình Cao đẳng 100% học phí Cao đẳng Đăng ký
CATS Academy Boston HB 20%-40% học phí 20%-40% Trung học Đăng ký
McNeese State University HB cho bậc Đại học – học phí còn $8,000 Đại học Đăng ký
Louisiana Tech University HB cho bậc Thạc sĩ – học phí còn $9,700 Thạc sĩ Đăng ký
Louisiana Tech University HB cho bậc Đại học – học phí còn $9,700 Đại học Đăng ký
University of Southern California HB lên đến $15,000/năm – University of Southern California Lên đến $15,000/năm Đại học Đăng ký
Louisiana State University HB lên đến $12,000/năm – Louisiana State University Lên đến $12,000/năm Đại học Đăng ký
Florida International University HB lên đến $6,500/năm – Florida International University Lên đến $6,500/năm Đại học Đăng ký
University of Central Florida HB lên đến $7,000/năm – University of Central Florida Lên đến $7,000/năm Đại học Đăng ký
American University (AMU) HB lên đến $20,000/năm – American University (AMU) Lên đến $20,000/năm Đại học Đăng ký
American University (campus Auburn) HB lên đến $14,000/năm – American University (campus Auburn) Lên đến $14,000/năm Đại học Đăng ký
American University (campus Montgomery) HB lên đến $4,500/năm – American University (campus Montgomery) Lên đến $4,500/năm Đại học Đăng ký
University of the Pacific HB lên đến $25,000/năm – University of the Pacific Lên đến $25,000/năm Đại học Đăng ký
Adelphi University HB lên đến $20,000/năm – Adelphi University Lên đến $20,000 Đại học Đăng ký
The University of Kansas HB lên đến $12,000/năm – The University of Kansas Lên đến $12,000/năm Đại học Đăng ký
University of Illinois at Chicago HB lên đến $12,000/năm – University of Illinois at Chicago Lên đến $12,000/năm Đại học Đăng ký
The City College of New York HB $2,500 – cho bậc Cử nhân tại The City College of New York $2,500 Đại học Đăng ký
The City College of New York HB $2,500 – cho bậc Thạc sĩ tại The City College of New York $2,500 Thạc sĩ Đăng ký
LIU Brooklyn và LIU Post HB $2,500 – cho bậc Thạc sĩ tại LIU Brooklyn và LIU Post $2,500 Thạc sĩ Đăng ký
LIU Brooklyn và LIU Post HB $2,500 – cho bậc Cử nhân tại LIU Brooklyn và LIU Post $2,500 Đại học Đăng ký
Texas A&M University–Corpus Christ HB $2,500 – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Texas A&M University–Corpus Christ $2,500 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Texas A&M University–Corpus Christ HB $2,500 – cho SV năm Nhất tại Texas A&M University–Corpus Christ $2,500 Đại học Đăng ký
University of Vermont HB $2,500 và $10,000 – cho SV Thạc sĩ tại University of Vermont $2,500 và $10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Vermont HB $10,000 – cho SV năm 2 đến 4 tại University of Vermont $10,000 Đại học Đăng ký
University of Vermont HB lên đến $10,000 – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại University of Vermont $4,000, $8,000 hoặc $10,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
University of Vermont HB lên đến $10,000 – cho SV năm thứ Nhất tại University of Vermont $4,000, $8,000 hoặc $10,000 Đại học Đăng ký
Merrimack College HB $3,500 – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Merrimack College $3,500 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Roosevelt University HB $3,500 – cho SV năm thứ Hai tại Roosevelt University $3,500 Đại học Đăng ký
Roosevelt University HB $2,500 – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Roosevelt University $2,500 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Roosevelt University HB $2,500 – cho SV năm thứ Nhất tại Roosevelt University $2,500 Đại học Đăng ký
James Madison University HB $5,000 – cho SV năm thứ Nhất tại James Madison University $5,000 Đại học Đăng ký
INTO Lyndon Institute HB 40% học phí – INTO Lyndon Institute (ISES) 40% học phí + $45.000 sinh hoạt phí Trung học Đăng ký
INTO Maharishi School (Iowa) HB $15,000 – du học Trung học Mỹ $15,000 Trung học Đăng ký
INTO Colorado State University HB lên đến $10,000 – Dự bị ĐH và Dự bị Thạc sĩ $10,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
INTO University of South Florida HB lên đến $10,000 – Dự bị ĐH và Dự bị Thạc sĩ $10,000 Dự bị đại học Đăng ký
CATS ACADEMY BOSTON HỌC BỔNG TRUNG HỌC 20-50% TRƯỜNG CATS ACADEMY BOSTON 20 - 50% học phí Trung học Đăng ký
INTO INTO Colorado State University Undergraduate Scholarships 12000 USD Đại học Đăng ký
University of La Verne Freshman International Scholarship Variable Đại học Đăng ký
San José State University Undergraduate Scholarship Variable Đại học Đăng ký
Drew University Drew Scholarship $20,000 Đại học Đăng ký
University of Southern Maine Scholarship for International First Year Program $4,000 Đại học Đăng ký
University of Southern Maine USM Scholarship Variable Đại học Đăng ký
University of Southern Maine USM Scholar Award $8,000 Đại học Đăng ký
University of Southern Maine Dirigo Scholar Award $10,000 Đại học Đăng ký
University of Southern Main President’s Scholar Award $12,000 Đại học Đăng ký
Roosevelt University Scholarship for International Student Variable Thạc sĩ Đăng ký
Roosevelt University Scholarship for International Student Variable Đại học Đăng ký
James Madison University Achievement Scholarship $2,000 - $5,000 Đại học Đăng ký
University of Maine Merit Scholarship $1,000 - $15,000 Đại học Đăng ký
Pace University Graduate Pathway Scholarship $2,000 - $5,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Pace University Undergraduate Pathway Scholarship $2,000 - $5,000 Dự bị đại học Đăng ký
Pace University Merit Scholarship Variable Đại học Đăng ký
University of Vermont Academic Scholarship $20,000 - $40,000 Đại học Đăng ký
University of South Florida Admission Scholarship for Non-Florida Resident $4,000 - $12,000 Đại học Đăng ký
North Seattle Community College Scholarship for International Student Variable Cao đẳng Đăng ký
Green River Community College Scholarship for Current Student $250 - $5,500 Cao đẳng Đăng ký
Green River Community College Achievement, Merit & Leadership Scholarships $200 - $500 Cao đẳng Đăng ký
Green River Community College Leadership Work Grant: International Student Ambassador (ISA) Apprentice $1,000 Cao đẳng Đăng ký
Peninsula College Scholarship for International Student $400 Cao đẳng Đăng ký
Oregon State University Provost’s International Scholarship $9,000 Đại học Đăng ký
Oregon State University International Cultural Service Program Scholarship $13,500 Đại học Đăng ký
Oregon State University Honorary Scholarship $23,000 Dự bị đại học Đăng ký
Oregon State University Regional Scholarship $6,000 Dự bị đại học Đăng ký
Oregon State University Continued Success Scholarship $6,000 Đại học Đăng ký
Oregon State University Merit-Based Scholarship $12,500 Thạc sĩ Đăng ký
Oregon State University Merit-Based Scholarship $9,000 Đại học Đăng ký
Drew University Graduate Pathway Scholarship $10,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Drew University First year Undergraduate $10,000 Dự bị đại học Đăng ký
Oncampus SUNY Academic Scholarship 30% - 50% Dự bị đại học Đăng ký
University of New Hampshire First year Undergraduate 10% Dự bị đại học Đăng ký
CATS Academy Boston Academic Scholarship 30% - 50% Trung học Đăng ký
Oncampus Boston Academic Scholarship 30% - 50% Dự bị đại học Đăng ký
University of Western Kentucky First year Undergraduate Scholarship $3,500 Dự bị đại học Đăng ký
Montverde Academy Academic Scholarship $2,500 - $10,000 Trung học Đăng ký
Colorado State University Graduate Pathway Scholarship $5,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Colorado State University First year Undergraduate Scholarship $5,000 Dự bị đại học Đăng ký
University of South Florida Graduate Pathway Scholarship $5,000 Dự bị thạc sĩ Đăng ký
University of South Florida First year Undergraduate Scholarship $5,000 Dự bị đại học Đăng ký
Florida Atlantic University First year Undergraduate Scholarship S3,000 Dự bị đại học Đăng ký
Northestern University Undergraduate Pathway Scholarship $2,000 - $5,000 Đại học Đăng ký
Pace University Academic Scholarship $20,000 Đại học Đăng ký
Murray State University Graduate Academic Scholarship 50% Thạc sĩ Đăng ký
Murray State University Undergraduate Academic Scholarship 50% Đại học Đăng ký
University of Kansas First Year Undergraduate Scholarship $1,000 - $2,000 Dự bị đại học Đăng ký
University of Central Florida First Year Undergraduate Scholarship $1,000 - $2,000 Dự bị đại học Đăng ký
Vermont University Undergraduate Scholarship $40,000 Đại học Đăng ký
Widener University Undergraduate Scholarship $40,000 Đại học Đăng ký
ELS Language Centers English Scholarship 20% - 40% Tiếng anh Đăng ký
University of Arkansas Fort Smith Chancellor’s Leadership Council $35,000 Đại học Đăng ký
University of Arkansas Fort Smith Honors International Studies Program $33,000 Đại học Đăng ký
Southern New Hampshire Graduate Scholarship $5,000 Thạc sĩ Đăng ký
Southern New Hampshire Undergraduate Scholarship $7,500 Đại học Đăng ký
Dominican University of California Graduate Scholarship 10% - 30% Thạc sĩ Đăng ký
Dominican University of California Deans Scholarship $8,000 Đại học Đăng ký
Dominican University of California Presidential Scholarship $10,000 Tiếng anh Đăng ký
Dominican University of California Trustee Scholarship $12,000/year Đại học Đăng ký

Bạn có thể xem thêm chương trình học bổng ở các quốc gia khác tại đây.