TRƯỜNG QUỐC GIA VĂN PHÒNG NGÀY GIỜ
University of Sydney
Úc Hà Nội 29 Th8 9:00 - 9:30 ĐĂNG KÝ
Evolution Hospitality Institute
Úc TP Hồ Chí Minh 5 Th9 11:00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
ELS
Mỹ Hà Nội 5 Th9 15:00 - 16:00 ĐĂNG KÝ
University of Nebraska Lincoln
Mỹ TP Hồ Chí Minh 9 Th9 9:00 - 10:00 ĐĂNG KÝ
Loughborough University
Anh Hà Nội 12 Th9 13:30 - 14: 30 ĐĂNG KÝ
University College Dublin
Anh TP Hồ Chí Minh 16 Th9 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
University of Lincoln
Anh TP Hồ Chí Minh 16 Th9 10:30 - 11:30 ĐĂNG KÝ
Loughborough University
Anh TP Hồ Chí Minh 16 Th9 13:30 - 14:30 ĐĂNG KÝ
Oxford Sixth Form College
Anh TP Hồ Chí Minh 16 Th9 15:30 - 16:30 ĐĂNG KÝ
University of Portsmouth
Anh TP Hồ Chí Minh 17 Th9 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
University of Portsmouth
Anh Hà Nội 19 Th9 11:15 - 12:00 ĐĂNG KÝ
University of Wales Trinity Saint David
Anh Hà Nội 24 Th9 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
New Jersey Institute of Technology
Mỹ TP Hồ Chí Minh 25 Th9 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ