TRƯỜNG QUỐC GIA VĂN PHÒNG NGÀY GIỜ
University of Sydney
Úc Hà Nội 22 Th11 16:00 - 17:00 ĐĂNG KÝ
Upper Madison College
Canada Hà Nội 23 Th11 11:00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
University of Creative Arts
Anh Hà Nội 14 Th12 10:30 - 12:00 ĐĂNG KÝ
Queensland University of Technology
Úc TP Hồ Chí Minh 3 Th1 15:30 - 16:30 ĐĂNG KÝ