TRƯỜNG QUỐC GIA VĂN PHÒNG NGÀY GIỜ
Brunel University
Anh Hà Nội 13 Th2 16:15 - 17:15 ĐĂNG KÝ
INTO
Anh TP Hồ Chí Minh 14 Th2 9:00 - 10:00 ĐĂNG KÝ
New South Wales Education Department
Úc Hà Nội 27 Th2 09:30 - 10:30 ĐĂNG KÝ
Liverpool John Moores University
Anh Hà Nội 28 Th2 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
Liverpool John Moores University
Anh TP Hồ Chí Minh 2 Th3 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
Univeristy of Exeter
Anh TP Hồ Chí Minh 2 Th3 15:30 - 16:30 ĐĂNG KÝ
City University London
Anh TP Hồ Chí Minh 3 Th3 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
Univeristy Bridge
Mỹ TP Hồ Chí Minh 4 Th3 11:00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
City University London
Anh Hà Nội 5 Th3 11:00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
University of Strathclyde
Anh Hà Nội 6 Th3 11:00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
University of Bristol
Anh Hà Nội 6 Th3 15:00 - 16:00 ĐĂNG KÝ
Rotterdam University of Applied Sciences (Holland)
Anh Hà Nội 3 Th4 16:00 - 17:00 ĐĂNG KÝ