TRƯỜNG QUỐC GIA VĂN PHÒNG NGÀY GIỜ
Macquarie University
Úc Hà Nội 21 Th1 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
University of New South Wales
Úc TP Hồ Chí Minh 24 Th1 14:30 - 15:30 ĐĂNG KÝ