Phạm Thành Sơn

  • Tốt nghiệp trường Western Michigan Christian High School (Mỹ)
  • Theo học Bachelor of Computer Science – University of South Florida (Mỹ)
  • Mức học bổng: 7,000 USD
avatar gse - Visa du học Mỹ - Phạm Thành Sơn