avatar gse - HB Ohio University - $1,000 USD – $3,000 USD - Cho chương trình chuyển tiếp lên Đại học