ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY HỘI TUYỂN SINH

APPLICATION DAY 2020
I. Chọn địa điểm tham dự sự kiện *
II. Thông tin cá nhân
III. Trình độ học vấn
IV. Thông tin dự kiến du học

Trường Đại học Anh Quốc

    Trường Đại học Úc

      * Mỗi sinh viên được chọn tối đa 5 trường để tham dự phỏng vấn.

      đăng ký tham dự