Trong khi, sinh viên Dự bị Đại học (Foundation) đã có kết quả cuối cùng thì ngày công bố kết quả chương trình học A Level, AS Level, và Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate - IB) năm 2017 đang đến gần. Các bạn sinh viên có lo lắng cho kết quả của mình không? Các bạn đã chu